ساختمان پارلمان اتریش در وین

ساختمان پارلمان اتریش در وین

ساختمان پارلمان اتریش Austrian Parliament Building ) در وین

 

 

پارلمان اتریش

پارلمان اتریش

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------

------------------------------

نقشه محل

 

---------------------

ویدیو از محل

Video of Place

movie film and T.V cars