نیروگاه زباله سوز در اتریش

نیروگاه زباله سوز در اتریش

نيروگاه زباله سوز در وین

 

wien spittelau

The Spittelau incineration plant in Vienna, Austria, designed by Friedensreich Hundertwasser

 

نيروگاه هاي زباله سوز در انهدام زباله، توليد انرژي به صورت توليد برق، حرارت ويا توليد همزمان برق و حرارت 

 در حال حاضر در دنيا حدودا 600 نيروگاه زباله سوز در 5 كشور ساخته شده و در حال بهره برداري مي باشد كه مجموع ظرفيت زباله سوزي آنها بالغ بر 130 ميليون تن زباله جامد شهر ي(MSW) در سال است. با توجه به افزايش سريع جمعيت و به تبع آن افزايش در توليد زباله هاي جامد شهري، آثار سوء و پيامدهاي مخرب شيوه دفن زباله و همچنين سهم بالاي واحدهاي زباله سوز در بازيافت انرژي ، نسبت به بررسي تجربه هاي مشابه در نقاط مختلف جهان و آمار و ارقام مربوط به نقش اين نيروگاه اقدام شده و نتايج ارائه شده است.