میدان ماریا تریزین در وین اتریش

میدان ماریا تریزین در وین اتریش

Maria-Theresien-Platz    میدان ماریا تریزین 

میدان ماریا تریزین در وین اتریش یکی از میادین زیبا در وین اتریش میباشد که دو موزه هم در کنار آن وجود دارد . یکی موزه تاریخ طبیعی و دیگری موزه هنر