هوندارت واسر در وین اتریش

هوندارت واسر در وین اتریش
 

 هوندارت واسر در وین اتریش

Hundertwasserhaus - Wien

 

 

این خانه  در سالهای  1983-1985 ساخته شده است .

هنرمند اتریشی به نام Friedensreich Hundertwasser سازنده این بناست

ه 

 

نقشه محل