دیزی در اتریش

دیزی در اتریش
 

A cauldron shaped show at Hohe Salve

söll in Tirol

hexenwasser

 رستوران زیبایی بر بلندای طبیعت در اتریش  تیرول

 بیشتر شبیه دیزی میمونه ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexenkessel als Souvenirshop

 

 

 

 

نقشه از محل