Aussichtsplateau der Salzwelten سکوی دید در هال اشتات اتریش

Aussichtsplateau der Salzwelten سکوی دید در هال اشتات اتریش

Aussichtsplateau der Salzwelten

سکوی دید در هال اشتات اتریش

 

از این سکو نمای زیبایی از شهر دیده میشود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان ساخت این سکو