اسکی بدون برف در وین / اتریش - Ski fahren “mit ohne Schnee” in der Seestadt Aspern

 اسکی بدون برف در وین / اتریش - Ski fahren “mit ohne Schnee” in der Seestadt Aspern

 اسکی بدون برف در وین / اتریش

 

اسکی کردن در تمام فصول سال در وین / اتریش
بدون برف هم میشود اسکی کرد . مکانی در آسپرن وین ساخته شده برای تفریح خانواده ها