یک کلبه کوهستانی جالب در اتریش

یک کلبه کوهستانی جالب در اتریش

Mountain Cabin is a minimalist house located in Laterns, Austria

یک کلبه کوهستانی جالب در اتریش

این کلبه شاید لبخند یا پوزخندی به کلبه های سنتی اطراف خود می زند!
کلبه سیمانی-بلوطی متفاوتی را در منطقه لاترنز اتریش در دل کوهستان آلپ می بینید که با بافت سنتی منطقه کاملا فرق دارد.

کمپانی مارته این بنای جالب را ساخته و منهای سیمان، در و پنجره و مبلمان از بلوط محکم ساخته شده است تا در برابر برف و زمستان جواب خوبی پس دهد.

 

 

کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش +عکس

 

 

 

کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش +عکس

 

 

 

کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش +عکس

 

 Mountain Cabin is a minimalist house located in Laterns, Austria, designed by marte.marte architects. The residence is four-storys and is located in a beautifully serene mountainous landscape. Two rectangular openings wrap around the perimeter of the home, which serve as outdoor terraces for the middle floor. The interior of the home is left with exposed concrete and accents of oak on the window frames and furniture. The home sits on an untouched landscape, and fits securely into the side of the hill – the terrain has been left to its original state.

 

کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش +عکس

 

 

 

کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش +عکس

 

 

 

کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش +عکس

 

 

 

کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش +عکس

 

 

 

کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش +عکس

 

 

 

کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش +عکس

 

 

 

کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش +عکس

 

 

 

کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش +عکس

 

 

 

کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش +عکس

 

 

 

کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش +عکس

 

 

 

کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش +عکس

 

 

 

کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش +عکس

 

 

 

کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش +عکس

 

 

 

کلبه کوهستانی متفاوت در اتریش +عکس