پنج انگشتی

پنج انگشتی

 

پنج انگشتی

سکویی برای دیدن مناظر بسیار زیبا در ارتفاعات کوههای داخ اشتاین در اتریش
این سکو پنج شاخه دارد که هر کدام رو بسوی منظره ای زیبا قرار دارد . معروف است به پنج انگشت