تایید مدارک برای سفارت اتریش

2016-01-01 17:13

تأیید مدارک

 

مبنای حقوقی تأیید مدارک توسط سفارت، قانون کنسولی تأیید مدارک به شماره KBeglG BGBl. I Nr. 95/2012و همچنین دستور العمل کنسولی تأیید مدارک به شماره KBeglV BGBl. II Nr. 467/2012می باشد.

سفارت اتریش در تهران بر اساس رویه داخلی تأیید مدارک در ایران، امضاء و مهر وزارت امور خارجه ایران را تأیید می نماید.

تأیید دیپلماتیک یک سند عمومی، تنها اصالت امضاء و مهر و همچنین در صورتی که مقررات بین المللی شامل آن شود، امضاء مقامی که سند را امضاء کرده است را تأیید می نماید.

تأیید مجدد اصل اسناد ایرانی امکان پذیر نمی باشد، چرا که مراجع ایرانی اصل اسناد را مورد تأیید قرار نمیدهند.

در عوض وزارت امور خارجه ایران ترجمه هایی را که توسط مترجمین رسمی قوه قضائیه ایران ترجمه شده اند را، تأیید می نماید. ترجمه هایی که توسط قوه قضائیه و وزارت امور خارجه ایران (به ترتیب ذکر شده) مورد تأیید قرار گرفته اند، امکان تأیید نهایی توسط سفارت را دارا می باشند، منوط به اینکه شرایط لازم بدین منظور را احراز نمایند.

ترجمه ها به همراه کپی پلمپ شده از اصل مدارک می بایست فقط به زبان آلمانی به همراه اصل مدرک ایرانی و یک سری کپی از کلیه مدارک، ارائه شوند. اصل مدرک اصولا هنگام تحویل مدارک مسترد میگردد.

در صورت وجود تردید در خصوص شکل و محتوای مدارکی که می بایست مورد تأیید قرار گیرند و بمنظور اطمینان از اصالت سند، امکان صدور دستور بررسی اصالت سند وجود دارد. کلیه هزینه هایی که در این خصوص ایجاد میشود بر عهده متقاضی می باشد.

در حال حاضر تنها امکان تأیید ترجمه اسناد عمومی ایرانی وجود دارد. امکان تأیید اسنادی که توسط سفارتخانه ها و یا کنسولگری های افغانستان، عراق و یا دیگر کشور ها در ایران صادر شده اند وجود ندارد.

تأیید ترجمه اسناد شخصی (ماننده گواهی بانکی و غیره) امکان پذیر نمی باشد.

 

روند درخواست:

درخواست تأیید مدارک با مراجعه شخصی به سفارت قابل انجام می باشد. صاحب سند میتواند فرد معتمد خود را بمنظور ارائه درخواست تأیید خود، مأمور نماید – برای مثال اقوام، آشنایان و یا یک نماینده (فرد معتمد می بایست فتوکپی گذرنامه و اصل یک وکالت نامه غیر رسمی از صاحب سند، جهت درخواست تأیید مدرک را به همراه داشته و ارائه نماید).

در برخی موارد ضروری است که سندی به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد که در این صورت رسیدگی چند روز و بعضا چند هفته به طول می انجامد.

خواهشمند است توجه داشته باشید، مدارکی که برای ارائه درخواست اقامت الزامی می باشند (درخواست صدور انواع اقامت) می بایست پیش از ارائه درخواست مورد تأیید قرار گیرند.

ساعت کار باجه ها برای تأیید مدارک: یکشنبه الی پنجشنبه ساعت 08:30 الی 12:00

هزینه تأیید هر مدرک بر اساس تعرفه: 40 یورو

 

گواهی امضاء بر روی مدارک شخصی

شرایط:

چنانچه متقاضی قصد استفاده از سند مورد نظر در اتریش را داشته و یا تبعه کشور اتریش بوده و یا شخصیت حقوقی که مرتبط با اتریش باشد.

امضاء می بایست در حضور مأمور تأیید مدارک سفارت و شخصا انجام شود. بدین منظور حضور شخص متقاضی به همراه کارت شناسائی عکس دار معتبر الزامی می باشد.

گواهی امضاء بر روی یک سند شخصی تنها اصالت امضاء را مورد تأیید قرار میدهد.

ساعت کار باجه ها برای تأیید مدارک: یکشنبه الی پنجشنبه ساعت 08:30 الی 12:00

هزینه تأیید هر مدرک بر اساس تعرفه: 40 یورو

 

برابر اصل کردن فتوکپی

این نوع تأیید، برابر بودن رونوشت (کپی) سندی که در اتریش تنظیم شده است را با اصل ارائه شده آن مورد تأیید قرار میدهد. این گواهی نه اصالت و صحت سند و نه امضاء و مهر های احتمالی درج شده بر روی آن را مورد تأیید قرار نمیدهد.

هزینه تأیید هر مدرک بر اساس تعرفه: 40 یورو