تعهد نامه مالی

2015-07-17 10:08

تعهد نامه مالی

تعهد نامه مالی چیست و آیا در زمان ارایه درخواست روادید دانشجویی به اتریش لازم است؟

در کشور اتريش ضمانت نامه مالی به دو صورت قابل انجام است :
1 - خود شخص متقاضی رواديد تحصيلی

2- تعهد کننده مالی مقيم در اتريش

الف: ضمانت نامه مالی توسط خود شخص متقاضی رواديد تحصيلی :
شخص می تواند مبلغ 10000 يورو را به حساب ارزی خود که در يکی از شعب بانک ها که شعبه ارزی دارد واريز نمايد و تادییه انگلیسی آن را به سفارت اتريش جهت ساپورت مالی خود ارائه دهد و یا در حساب ریالی خود معادل 10000 یورو، یوروی روز را به صورت ریال به حساب خود واریز نماید و تادییه انگلیسی آن را به سفارت اتريش جهت ساپورت مالی خود ارائه دهد

ب: ضمانت نامه مالی توسط شخص تعهد کننده مقيم در اتريش :
شخص تعهد کننده می تواند با مراجعه به شهرداری شهر محل سکونت خود در اتريش و با ارائه کليه مدارک مالی خود اعم از فيش حقوقی و .... شخص متقاضی رواديد تحصيلی در ايران را تا مادامی که در اتريش تحصيل مي نمايد ضمانت کند و اصل تعهد نامه خود را برای متقاضی در ايران ارسال دارد تا بر اساس آن متقاضی رواديد خود را درخواست نمايد.

مدارک زير از شخص دعوت کننده متقاضی در اتريش مورد نياز می باشد :
الف : Meldezettel ( معرفی نامه )
ب Mietvertrag : ( اجاره نامه يا کپی سند منزل )
ج : Arbeitsvertrag
( قرارداد کار )