روز یکشنبه همه شلوارها به پایین No Pants day

2016-01-07 16:54

روز یکشنبه همه شلوارها به پایین

 

روز یکشنبه روز بدون شلواران در مترو است . در این روز خیلی ها شلوار خود را نمیپوشند و در متروها دیده میشوند . در اتریش هم این حرکت انجام میشود
البته در کشورهای دیگر مثل انگلیس و آمریکا بیشتر به چشم میخورد ولی در خیلی از کشورها در دومین یکشنبه اول سال این برنامه اجرا میشود.
روز بدون شلوار یک شوخی دانشجویی بود که در سال ۲۰۰۰ چند دانشجو در پایان ترم بدون شلوار پایان ترم را جشن گرفتند و اکنون در بسیاری از کشورها این روز وجود دارد