Regenbogenparade Wien 2016 رژه رنگین کمان همجنسگرایان در وین اتریش

2016-04-11 16:49

Regenbogenparade  Wien

  رژه رنگین کمان همجنسگرایان

  رژه رنگین کمان توسط  جنبش همجنسگرایان و فراجنسیتی، به نمایش در می آید

این روز به  روزخیابان کریستوفر هم معروف است

 CSD      Christopher Street Day

از سال 1996 اولین رژه در خیابان کریستوفر نیویورک برپاشد که این گروه در برابر استبداد پلیس در سال 1969 انجام دادند . در این خیابان اکثر همجنسگراها و لزبین ها زندگی میکردند

در حال حاضر در اکثر کشورها  این رژه توسط این همجنسگراها انجام میگیرد