مقررات گمركي مربوط به كالاي همراه مسافر

2016-05-17 18:33
 
1- مقررات گمركي مربوط به كالاي همراه مسافر
الف – مسافران خروجي
مسافران خروجي اعم از اينكه ايراني باشند ياخارجي مي توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي ، كالاهاي ايراني به هرميزان و كالاي غير ايراني تا سقف مقرر در آئين نامه مسافران ورودي را همراه ببرند مشروط بر آنكه هر دو گروه كالا جنبه تجاري پيدا نكند .
·  اشياء عتيقه و كتب خطي ممنوع است .
·  اتباع خارجي كه بطور رسمي در ايران به كار يا تحصيل اشتغال دارند در پايان كار يا تحصيل مي توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز يا كارت بازرگاني از كشور خارج نمايند .
خشكبار
·        خروج انواع خشكبار به همراه مسافر ، به مقداري كه جنبه تجاري نداشته باشد ، بلامانع است . حداكثر مقدار مجاز پسته براي خروج به ازاي هر گذرنامه 10 كيلوگرم و زعفران به ازاي هر گذرنامه 100 گرم مي باشد .
·        محدوديت هاي فوق شامل جهانگرداني كه داراي گذرنامه خارجي مي باشند ، نمي شود .
·        خروج پسته ، مغز پسته ، خشكبار ، زعفران براي مسافران به عتبات عاليات و ساير اماكن مقدسه ممنوع است .
فرش و گليم
·  خروج فرش دستباف به همراه مسافر تا سقف 20 متر مربع مجاز بوده و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذكر شده وجود نخواهد داشت .
·  خروج فرش همراه مسافر علاوه بر مرزهاي هوايي از مرزهاي زميني و دريايي نيز مجاز مي باشد . خروج فرشهاي نفيس و ساير اشيايي كه داراي ارزشهاي تاريخي و ميراث فرهنگي هستند به همراه مسافر ممنوع است .
·  خروج فرش همراه مسافر به مقصد كشورهاي زيارتي عراق ، سوريه و عربستان سعودي ممنوع ميباشد .


ارز همراه مسافر :

.   مسافرين ورودي به كشور پس از تكميل فرم اظهارنامه ارزي براي ورود مبالغ بيش از 5000 دلار ارز مي بايست نسبت به واريز ارزهاي مازاد به حساب ارزي خود اقدام نمايند.
·        به موجب مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خروج ارز بصورت اسكناس همراه مسافر به خارج از كشور تا سقف 5000 دلار و يا معادل آن به ساير ارزها مجاز و خروج ارز بيش از ميزان 5000 دلار با ارائه اظهارنامه ارزي و يا اعلاميه بانكي مربوطه و يا هر سند بانكي كه مبين پرداخت وجه بصورت اسكناس از محل حساب ارزي يا فروش ارز باشد ممهور به مهر شعبه بانكي امكان پذير مي باشد.
·        ميزان خروج و ورود ريال ايراني همراه مسافر حداكثر پانصد هزار ريال (500.000 ريال) مي باشد.
 
 

            طلا و نقره
·  ورود زيور آلات طلاي همراه مسافر از قبيل گردنبند ، دستبند ، گوشواره ، انگشتري ، النگو ، ساعت و غيره در حد متعارف و براي مصارف شخصي بصورت واحد مجاز بوده و ورود مازاد بر آن منوط به كسب اجازه قبلي از بانك مركزي مي باشد .
·  خروج زيور آلات شخصي همراه مسافر ، حداكثر تا ميزان 150 گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود
·  خروج مصنوعات و ظروف نقره بعنوان هديه و سوغات توسط مسافر حداكثر تا ميزان 3 كيلوگرم مجاز مي باشد مشروط بر اينكه اشياء مذكور از زمره آثار فرهنگي و تاريخي محسوب نگردد .
 
 
 
آثار هنري و اشياي عتيقه
·  خروج اشياي عتيقه ، آثار هنري اصيل ، كتابهاي خطي و چاپ سنگي ، قطعات خوشنويسي شده ، اوراق مينياتور ، انواع سكه هاي گرانبها و هر نوع اشياي تاريخي و ميراث فرهنگي ممنوع است .
سلاح و مهمات
·  خروج اسلحه و مهمات و تجهيزات نظامي از كشور ممنوع است .
 
ب – مسافران ورودي
·  مسافران ايراني يا غير ايراني كه از خارج كشور يا از مناطق آزاد تجاري ، صنعتي به كشور وارد ميشوند ، علاوه بر اسباب سفر و اشياي شخصي مستعمل همراه خود كه به شرط غيرتجاري بودن از پرداخت پايه حقوق ورودي معاف است ، مي توانند در سال يك بار كالا به ارزش حداكثر (80) دلار با معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني به شرط غيرتجاري بودن و مازاد بر ارزش مذكور را با پرداخت حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني وارد و ترخيص نمايند .
·  اسباب سفر و اشياء شخصي مستعمل همراه مسافر در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد بطور كلي از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي باشند .
·  مواد اوليه و قطعات و لوازم فني براي واحدهاي توليدي توسط مسافرين قابل ترخيص نميباشد .
·  اسباب سفر و اشياء شخصي بايد همراه مسافر بوده و يا در زمان توقف وي در خارج به مؤسسه حمل ونقل تحويل و به فاصله يك ماه قبل تا يك ماه بعد از ورود مسافر به گمرك برسد .


مقررات واردات ابزار آلات كار همراه كارگران
    آلات و افزار دستي مستعمل مربوط به كار و حرفه ايرانيان و خارجياني كه براي اقامت دائم به ايران مي آيند مشمول معافيت مسافري بند 7 ماده 37 قانون امور گمركي مي باشند مشروط بر اينكه :
الف – اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه كار مورد ادعا به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان رسيده باشد و در نقاطي كه فاقد مقامات كنسولي ايران باشد ارائه گواهي مقامات محلي كفايت مي كند .
ب- كالا يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرك برسد .
ج- ماشين آلات و دستگاهها از شمول اين مقررات مستثني بوده و تابع شرايط ورود طبق قانون مقررات صادرات و واردات مي باشد .
د- جنبه تجاري نداشته باشد .

مقررات واردات كالاهاي همراه ايرانيان مقيم خارج
    لوازم خانه و اشياي شخصي مستعمل ايرانيان مقيم خارج اعم از مسافر با گذرنامه عادي ، خدمت و يا سياسي كه مدت اقامت آنان در خارج يك سال يا بيشتر بوده و شش ماه آخر آن متوالي باشد و لوازم خانه و اشياء مستعمل اتباع خارجه كه براي اقامت به ايران وارد مي شوند ، مشروط بر اينكه :
الف – لوازم و اشياي مزبور از كشور و محل اقامت مسافر حمل و يكماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرك برسد .
ب – لوازم و اشياي مزبور با وضع و شئون اجتماعي آنان مناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد .
ج – ظرف مدت پنج سال قبل از آن از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند .
د- كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يك ساله و يا بيشتر به خارج اعزام مي شوند در صورتي كه قبل از پايان مأموريت و توقف يك ساله وارد كشور شوند مشمول شرط مدت يكساله توقف مذكور در اين بند نخواهند بود .
منظور از اشياء و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيايي است كه عرفاً فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيايي است كه عرفاً مورد استفاده خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل باشد . اتومبيل شخصي مشمول مقررات فوق الذكر نمي باشد .  
 
·  واردات كالاهاي همراه مسافران ورودي به كشور كه جزو لوازم شخصي آنان و در حد متعارف مي باشد به تشخيص گمرك مجاز است .
 
ممنوعيت هاي كلي واردات و صادرات
   براساس قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران ، ورود برخي كالاها و يا صدور آنها به طور كلي ممنوع است .
بعضي از اين كالاها عبارتند از :
1-    مشروبات الكلي 2- وسايل قمار 3- اسلحه سرد و گرم و مواد محترقه و منفجره 4- مواد مخدر 5- نشريات ، تصاوير ، فيلم ، عكس و هر كالايي كه مغاير شئونات مذهبي و ملي كشور باشد 6- هر نوع نوشته مخالف مذهب رسمي كشور و يا مخل نظم و عفت عمومي و شئون ملي 7- ساير كالاهايي كه منع شرعي و قانوني دارند ، و يا ورود و صدور آن به موجب جدول تعرفه گمركي ممنوع شناخته شده است .
·  يخچال – يخچال فريزر – فريزر – تلويزيون و راديو ضبط ( به استثناي راديو ضبط پرتابل ) از فهرست كالاهاي مسافري با معافيت گمركي حذف گرديده است . اين ممنوعيت شامل كالاي همراه مسافرين عادي مبادي مجاز ورودي و مناطق آزاد تجاري صنعتي است .
·  ترخيص كالاهاي موضوع ممنوعيت كالاهاي حجيم مذكور در صورتيكه جنبه غيرتجاري داشته باشد بدون استفاده از معافيت و با اخذ حقوق ورودي بلامانع مي باشد .
·  ممنوعيت ورود كالاهاي مذكور شامل مسافران گذر مرزي و آن دسته از مسافران ورودي كه از معافيت مسافري استفاده نمي كنند و در عوض اقدام به خريد از فروشگاههاي شاهد در مبادي ورودي كشور مي نمايند ، نيز مي شود .
·  ورود حيوانات و پروندگان اهلي منوط به ارائه گواهي بهداشت از كشور مبدأ و تأييد سازمان دامپزشكي مي باشد و صدور آنها نيز منوط به ارائه گواهي بهداشت از سازمان دامپزشكي خواهد بود .
·  ورود و صدور حيوانات و پرندگان وحشي منوط به ارائه گواهي از سازمان حفاظت محيط زيست خواهد بود .
·  ورود و ترخيص اقلام مخابراتي « تلفن بي سيم و ... » منوط به ارائه مجوز از وزارت پست – تلگراف و تلفن مي باشد .
·  ورود وترخيص گياهان « گل – نهال و ... » و انوع بذر منوط به ارائه مجوز از قرنطينه نباتي مي باشد .
·  ورود وترخيص ماهي زنده منوط به ارائه مجوز وزارت جهاد كشاورزي مي باشد .  

    قوانين مربوط به ورود موقت خودرو :

كارنه دو پاساژ
يك نوع جواز ورود خودرو به كشور مي باشد كه توسط كانون هاي جهانگردي كشورهاي ملحق به قرار داد گمركي (سال 1954 نيويورك) صادر مي شود.
.  مسافران خارجي و جهانگردان يا ايرانيان مقيم خارج از كشور كه داري شرايط فوق الذكر مي باشند و با خودروي شخصي خود وارد كشور مي شوند هر گاه براي آن خودرو جواز عبور از كانونهاي جهانگردي كشورهاي خود (كارنه و دو پاساژ) در دست داشته باشند و به گمرك ورودي ارائه دهند مي توانند متناسب با مهلت ويزا و حداكثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز عبور بدون الزام به تسليم اظهار نامه يا تأديه وجه الضمان به گمرك، از وسيله نقليه خود در كشور استفاده كنند و در مدت مزبور چندين بار با وسيله خود از راههاي مجاز وارد و خارج شوند.
·    خارجيان و ايرانيان مقيم خارج از كشور مي توانند با دريافت دفترچه تردد (كارنه دو پاساژ يا تريپ تيك) به ايران مسافرت نمايند كه در مرز ورودي گمرك با تطبيق نام دارنده كارنه مندرج روي جلد دفترچه كارنه با وارد كننده خودرو و همچنين تطبيق مشخصات خودرو با مندرجات كارنه از كانونهاي اتومبيلراني كشور مبداء كه براي ايران معتبر بوده - با ملحوظ نمودن مندرجات پشت جلد دفترچه مبني بر اعتبار آن براي ايران و همچنين عدم قيد نام ايران در مهر بيضي شكل ضرب شده بر روي كارنه – و تاريخ اعتبار آن منقضي نشده باشد (تاريخ انقضاي اعتبار روي جلد كارنه قيد شده است)، نسبت به ورود موقت خودرو به كشور اقدام كنند.
. خودروهاي شخصي كه به صورت موقت و براي تردد وارد كشور مي شوند جهت اخذ پلاك موقت پس از اخذ گواهي مربوطه از گمرك مرز ورود بايد به اولين واحد شماره گذاري راهنمايي و رانندگي كه در گواهي صادره از گمرك مرز ورود مشخص شده، مراجعه نمايند.
.كساني كه به دلايلي موفق به اخذ دفتر چه كارنه دو پاساژ يا تريپ تيك نشده اند، مي توانند در مرز ورودي با سپرده نقدي يا ضمانت نامه بانكي يا تضمين بيمه نامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعايت شرايط مقرر (در صورت ايراني بودن و مقيم خارج باشند و در مورد خارجيان داشتن ويزاي معتبر توريستي) اقدام نمايند. اين روش به دليل طولاني بودن مراحل اداري توصيه نمي شود.
·   ورود موقت خودرو سواري شخصي به همراه مسافر به صورتهاي زير امكان پذير است :
-        به استناد ماده 78 قانون امورگمركي مسافرين غير مقيم ايران مي توانند وسيله نقليه شخصي خود را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به قلمرو گمركي كشور وارد نمايند. ايرانيان مقيم خارج از كشور در صورتي مي توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج از كشور اقامت داشته باشند.تبصره 1- وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، مي توانند بعد از ثبت تاريخ و كنترل هاي لازم از راههاي مجاز خارج و وارد گردد
.تبصره 2- چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله نقليه شخصي مسافران غير مقيم ايران كه ورود موقت شده خسارات كلي ديده است مرجوع كردن آن به شرط واكذاري به گمرك لزومي ندارد. 
مدت مجاز تردد خودروهايي كه به صورت ورود موقت توسط ايرانيان مقيم خارج از كشور و اتباع خارجي با دفترچه كارنه دوپاساژ به كشور سه ماه به استثناي خودروهاي وارده از امارات متحده عربي يك ماه خواهد بود و پس از مدت فوق بايد از كشور خارج شود. تمديد مهلت هاي مذكور منوط به موافقت قبلي گمرك ايران (دفتر واردات) خواهد بود

مدارك لازم:ارائه دفترچه كارنه دو پاساژ معتبر براي كشور ايران  
 
 

 

 

مقررات خروج موقت اتومبيل

متقاضيان اخذ پروانه خروج موقت خودروهاي سواري براي خروج اتومبيلشان مي توانند با در دست داشتن اسناد مالكيت اتومبيل خود و يا وكالتنامه رسمي از سوي صاحب اتومبيل به يكي از گمركات مراكز استان ها و يا گمرك جنوب تهران مراجعه تا نسبت به انجام تشريفات گمركي مربوطه اقدام كنند.
مدارك مورد نياز
1-     اصل و كپي سند مالكيت وسيله نقليه.
2-    حضور خودرو در گمرك.
3-   حضور مالك يا نماينده قانوني در گمرك.
4-    اصل و كپي شناسنامه نيروي انتظامي خودرو.
5-    اصل و دو كپي كارت خودرو.
6-    اصل و دو كپي شناسنامه يا پاسپورت مالك خودرو.
توجه:
خروج خودروهاي بالاي 20 سال منوط به اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي مي باشد.
مدت اعتبار پروانه خروج موقت 3 ماه حداكثر تا يك سال مي باشد و پس از اين مدت بايست پس از بازگرداندن خودرو نسبت به ابطال پروانه خروج موقت يا تمديد آن در گمرك مربوطه اقدام كنند. در صورتي كه ظرف مهلت تعيين شده خودرو به كشور وارد نشود، مشمول پرداخت و پيگرد قانوني مي شود.
— بر اساس آئين نامه اجرايي قانون توسعه  صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370، علاوه بر كالاهاي قابل ورود توسط مسافران و اعمال معافيت هاي گمركي، هر جهانگرد مي تواند كالاهاي مشروح زير كه جنبه تجاري نداشته و عرفاً مي تواند همراه داشته باشند به كشور وارد و به هنگام خروج از كشور خارج نمايد.
فهرست مشخصات اين وسايل در برگه < كالاهاي همراه جهانگرد> در گمرك ثبت مي شود:
الف) جواهرات شخصي، يك دستگاه دوربين عكاسي، يك دستگاه دوربين ويدئو يا فيلمبرداري غير حرفه اي، يك دستگاه دوربين چشمي، يك دستگاه وسيله موسيقي قابل حمل، يك دستگاه راديو پخش و ضبط قابل حمل، يك دستگاه كامپيوتر شخصي قابل حمل، جعبه وسايل كمكهاي اوليه، يك چادر اردويي با وسايل آن، وسايل ورزشي از قبيل وسايل ماهيگيري، قايق تفريحي كوچكتر از 5/5 متر، وسايل اسكي معمولي و آبي و راكت و تنيس و وسايل مشابه.
ب) خروج يك كيلو خاويار ممهور به مهر يا پلمپ شركت شيلات و قبض خريد فروشگاه شيلات فرودگاه بلامانع است.
ج) هر جهانگرد خارجي در هنگام خروج مي تواند بر اساس تسهيلات مقرر مسافري، علاوه بر لوازم شخصي متعارف صنايع دستي يا محصولات مجاز كشور و كتاب و مطبوعات را با حفظ جنبه غير تجاري آن از كشور خارج نمايد.
 
 
قوانين گمركي مربوط به ورود خبرنگاران خارجي
·  خبرنگاران رسانه هاي خارجي هنگام ورود به كشور با ارائه كارت خبرنگاري متعبر مي توانند كليه وسايل و تجهيزات خبري از جمله رايانه دستي ، دوربينعكاسي ، فيلمبرداري ،ضبط و ديگر امكانات مورد نياز جهت تهيه خبر در عرف بين المللي پس از ثبت در برگه اعلام ورود توسط گمرك را وارد كشور نمايند و در هنگام خروج نيز عيناً اين وسايل را خارج كنند .
·  خبرنگاران مي توانند وسايل مخابراتي از جمله تجهيزات ماهواره اي بي سيم ، تلفن و ديگر وسايل مرتبط همراه خود را نيز با اخذ مجوز از سوي اداره مخابرات به صورت ورود موقت وارد كشور نمايند.
·  خبرنگاران با اخذ دفترچه كارنه دوپاساژ ( تريپ تيك ) و يا اخذ پروانه ورود موقت مي توانند خودروهاي خود را وارد و پس از انجام مأموريت از كشور خارج كنند .
 
مقررات مربوط به مسافران آسياي ميانه
(تجارت چمداني )
·  خروج كالاهاي ايراني به هر ميزان به همراه هر تبعه خارجي با رعايت سقف غيرتجاري بدون ارائه كارت بازرگاني و بدون مجوزهاي متداول براي صادرات بلامانع مي باشد .
·  خروج كالاهاي يارانه اي و اساسي از شمول مقررات اين بند خارج است . همچنين خروج اشياء عتيقه و كتب خطي و همچنين كالاهايي كه صادرات آنها از نظر شرعي و يا قانوني ممنوع است ، مشمول اين بند نمي باشد .
·  مسافران عازم كشورهاي مستقل مشترك المنافع ، در صورتي كه بخواهند از مرزهاي هوايي خارج شوند جهت سهولت بيشتر مي توانند كالاهاي همراه خود را از طريق زميني به مقصد ارسال نمايند .
ارسال نمونه كالا
    ارسال كالا اعم ساخت داخل يا خارج بعنوان نمونه تجاري ، يا براي آزمايش ، تجزيه ، يا تعمير در صورتي كه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد ، بدون مطالبه كارت بازرگاني ، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات مربوط ميسر خواهد بود . در صورتي كه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي در مجموع به صورت يك جريان تجاري درآيد، وزارت بازرگاني مي تواند فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج آنها به گمركات اعلام نمايد .
 
خروج آثار صوتي و آلات موسيقي
·  ارسال كليه آثار صوتي ( اعم از CD و نوار ) كه داراي مجوز تكثير از مركز موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند به خارج از كشور و از كليه مبادي خروجي ، با رعايت كليه مقررات و ضوابط گمركي به هر ميزان مجاز مي باشد .
·  در مورد ارسال نوارهاي كاست فاقد مجوز تكثير ، با تشخيص و مجوز ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود .
·  خروج آثار صوتي و تصويري و رايانه اي و آثار مكتوب شامل كتاب و مطبوعات با رعايت ساير مقررات ( تجاري نبودن ) از طريق واحدهاي پستي به خارج از كشور بدون اظهار نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع است .
 
خروج محصولات فرهنگي و هنري
·  منظور از محصولات فرهنگي و هنري آثار سمعي و بصري ، آثار هنري ، مطبوعات ، نشريات و كليه مواد تبليغي و فرهنگي ، هنرهاي سنتي و صنايع دستي مي باشد .
·  خروج كليه آثار از كشور به صورت محموله پستي ، همراه مسافر با تجاري به استثناي موارد زير آزاد مي باشد :
الف – قرآن مجيد كه داراي مهر تأييد شوراي نظارت بر چاپ و نشر قرآن ( وابسته به سازمان تبليغات اسلامي ) نباشد .
ب- فيلمهاي سينمائي 35 ميليمتري .
ج- اصل كليه كتب خطي قديمي و چاپ سنگي .
د- آثار هنري و ادوات موسيقي كه جزء ميراث فرهنگي كشور محسوب مي شود .
·  نحوه تشخيص و تعيين مصاديق موارد مربوط به بندهاي (ج) و (د) براساس قوانين و مقررات مربوط توسط سازمان ميراث فرهنگي كشور اعلام مي شود .
·  خروج موارد ممنوعه و يا تشخيص مواردي كه توسط مأموران گمرك و پست مشكوك تلقي ميشوند با مجوز مراجعي كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام مي گردد بلامانع خواهد بود .
·  خروج محصولات فرهنگي و هنري به صورت تجاري مستلزم رعايت قوانين و مقررات مرتبط ميباشد .
چند نكته مهم
·  جاسازي هرگونه كالا و اختفاء آن از ديد مأموران گمرك قاچاق تلقي مي شود و مشمول مقررات مربوط به قاچاق كالا خواهد بود .
·  عدم انطباق كالاي همراه مسافر با اظهارنامه گمركي به منزله اظهار خلاف تلقي شده و تخلف از مقررات گمركي محسوب مي شود .
·  اين دفترچه براساس آخرين تغييرات در مقررات گمركي در مردادماه 1383 منتشر شده است .
 

 

 

 

 

امانت پستي:

 

 

امانات پستي عبارت است از كليه بسته هاي پستي به استثناي نامه و كارت كه از لحاظ وزن، بسته بندي و كرايه پستي تابع شرايط خاصي بوده و معمولاً بسته هايي با وزن تا 20 كيلوگرم به طريق زميني و با وزن تا 10 كيلوگرم به طريق هوائي ارسال مي گردد.

مقررات صدور كالا از طريق پست

ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غير تجاري به استثناي كالاهايي كه شرعاً يا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور به هر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است.

مقررات صدور كالاي خارجي از طريق پست

ارسال كالاي خارجي از طريق پست حداكثر به ميزان سقف ارزش80 دلار آمريكا براي هر نفر مجاز است.

مقررات مربوط به محمولات و مراسلات پست بين المللي

مرسولات پستي به كليه اشيائي اطلاق مي شود كه بر طبق قوانين پستي داخل يا بين المللي توسط پست قبول، مبادله و توزيع مي شود.

 

انواع مرسولات پستي

1-     مراسلات.

2-    امانات.

مراسلات پستي

مراسلات پستي عبارت است از نامه، كارت پستي، مطبوعات، بسته هاي كوچك، نمونه هاي تجاري، نوار و صفحه پر شده و همانند آن و مطبوعات برجسته مخصوص نابينايان.

واردات از طريق پست

طبق ماده 39 آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات از طريق پست مي توان كالاهائي را كه ورود آنها شرعاً يا قانوناً ممنوع نباشد و جنبه تجاري پيدا نكند تا 50 دلار بنام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات وارد و ترخيص كرد. در صورتي كه ورود كالا از اين طريق به صورت يك جريات تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند، وزارت بازرگاني مي تواند وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد. ورود كالاهاي موضوع ماده 38 آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات (بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان پذير مي باشد.

كالاهاي وارده به گمرك امانات پستي

كالاهاي وارده به گمرك امانات پستي به سه منظور وارد مي گردد:

الف) هديه و سوغات.

ب) كالاهاي مسافري.

ج) كالاهاي نمونه و تجاري كه توسط پست وارد مي شود.

الف: به صورت هديه و سوغات براي اشخاص حقيقي، در حال حاضر طبق ماده 39 آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1379 براي هر نفر تا مبلغ 50 دلار به شرط نداشتن جنبه تجاري و منع شرعي و قانوني با معافيت از پرداخت حقوق ورودي و عوارض مربوطه قابل ترخيص است.

ب: به صورت لوازم و كالاهاي مسافري، كه مقررات مربوط در بخش مسافري اين كتاب بيان شده است.

ج: به صورت نمونه كالا براي واحدهاي توليدي تحقيقاتي و آموزشي و كالاي تجاري همچنين كاتالوگ و بروشور و غيره ... كه بر اساس مقررات مربوط ترخيص مي شود.

نحوه ارزيابي و ترخيص كالاهاي وارده به گمرك امانات پستي (ارزيابي غيابي)

1-   بسته هاي وارده ابتدا در بخش غيابي بدون حضور صاحب بسته در حضور نماينده پست مورد ارزيابي قرار مي گيرند كه با در نظر گرفتن نوع كالا و غير مستعمل بودن آن (در مورد البسه) و نداشتن منع شرع و قانوني و غير تجاري بودن تا مبلغ 50 دلار بنام هر فرد بدون اخذ حقوق ورودي ترخيص و تحويل نماينده پست مي گردد تا تحويل صاحبان آنها گردد و مازاد بر آن به صورت حضوري ترخيص مي گردد تا تحويل صاحبان آنها گردد و مازاد بر آن به صورت حضوري ترخيص مي گردد.

2-  بسته هاي بالاي 50 دلار همچنين تعدادي از بسته هائي كه احتياج به بررسي بيشتر دارد به صورت حضوري با حضور صاحب بسته و در حضور نماينده پست ارزيابي مي گردد. در اين قسمت پس از تعيين ميزان حقوق ورودي و عوارض مربوطه و پرداخت آن پته صادره تحويل صاحب كالا مي گردد كه به موجب آن بسته خود را تحويل گرفته و از گمرك ترخيص نمايد.

 

 

نكته:

هر گونه كسري و خسارت در بسته ها و محتويات آنها و عدم تحويل به موقع به صاحب بسته به عهده شركت پست كه آورنده و نگهدارنده بسته است، مي باشد و در اين زمينه گمرك مسئوليتي ندارد.

نحوه ترخيص بسته ها (حضوري)

براي صاحب بسته كه قبلاً از طريق شركت پست دعوتنامه ارسال شده است شخصاً با داشتن كارت شناسائي به گمرك مراجعه مي نمايد، افرادي كه به عنوان نماينده صاحب بسته براي ترخيص مراجعه مي نمايند مي بايست داراي وكالتنامه رسمي يا معرفي نامه از طرف صاحب بسته باشند و به شرح زير براي ترخيص بسته اقدام كنند.

1-     اخذ شماره نوبت از گمرك.

2-  مراجعه به قسمت احراز هويت پست (در اين قسمت پس از احراز هويت، صاحب بسته يا نماينده وي، شماره نوبت اخذ شده از گمرك در ظهر اعلاميه پستي نامبرده منعكس و بسته از انبار براي ارزيابي به قسمت ثبت دفتر انبار تحويل مي گردد).

3-   ثبت شماره اعلاميه پستي و شماره نوبت اخذ شده در دفتر انبار.

4-    تحويل اعلاميه پستي به كارشناسان بخش تجاري و غير تجاري گمرك جهت تعيين ارزياب

5-    بيرون آوردن بسته از انبار و تحويل به ارزياب مربوطه جهت ارزيابي.

6-  ارزيابي بسته ها با توجه به الويت شماره نوبت اخذ شده در حضور نماينده پست صاحب كالا يا نماينده قانوني او شروع مي شود و ميزان معافيت و حقوق ورودي مربوطه تعيين مي گردد.

همچنين بايد توجه داشت مجوز ترخيص كالاهايي كه به موجب جدول مقررات صادرات و واردات به عهده سازمان يا وزارتخانه خاصي است، كسب گردد. بعضي از نمايندگان سازمانها يا وزارتخانه هاي مذكور در گمرك مستقر نمي باشند.

بنابراين براي آن دسته از كالاهايي كه نياز به كسب نظر سازمان خاصي داردقبض نگهداري صادر مي گردد تا پس از اخذ مجوزهاي لازم ترخيص گرد.

7-    صدور مجوز از سوي سازمانهاي مرتبط:

— نماينده اداره ارتباطات راديوئي درباره: راديو، تلفنهاي بي سيم، تلفن همراه (موبايل)، بردهاي الكترونيكي، IC (آي سي)، دزدگير، آيفون تصويري، كنترل دستگاههاي راديوئي، تلويزيوني و ماشينهاي اسباب بازي كنترل از راه دور و غيره.

— نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره كتب، نشريات، مجلات، كاتالوگ، بروشور، روزنامه و بعضي مدلهاي گيتار و ارگ، نوار ويدئو، نوار كاست، ديسكتهاي موسيقي، فلاپي ديسكتها و غيره.

— نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (معاونت امور دارائي در ارتباط با داروها، سموم و حشره كشهاي خانگي و مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي) و ( معاونت تجهيزات پزشكي در ارتباط با لوازم و تجهيزات پزشكي).

— نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درباره كتب علمي و آموزشي و غيره.

— نماينده قرنطينه نباتي درباره بذر گل، نهال، كود، سموم دفع آفات نباتي.

— نماينده سازمان انرژي اتمي ايران درباره مايكروويو (غذا گرم كن) و كليه دستگاههاي پرتو زا و مواد تشعشع زا و غيره.

— نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در رابطه با كالاهاي تحت نظر از جمله فشفشه، ترقه، طپانچه، اسلحه و مهمات و غيره.

— نماينده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي درباره كالاهاي مشمول استاندارد اجباري و تعيين نوع كالاي شيميائي و غيره از نظر نوع مواد متشكله.

8-   امضاي اعلاميه پستي توسط ارزياب و كارشناس مربوطه.

9-    مراجعه به بانك جهت پرداخت مبلغ تعيين شده بابت حقوق و عوارض گمركي.

10- مراجعه به ارزياب جهت صدور و امضاء پته گمركي.

11- مراجعه به صندوق گمرك و ممهور نمودن پته گمركي.

12- مراجعه به قسمت دفتر كل انبارها.

13- مراجعه به پست جهت پرداخت وجهي كه بعنوان عوارض پست دريافت مي دارند.

14- مراجعه به دفتر خروج پست (ثبت رديف اعلاميه پستي و شماره پته مربوطه و امضاي صاحب كالا)

15- تحويل بسته از پست.

16- مراجعه به درب خروج گمرك، در اين قسمت ضمن ارزيابي اجمالي مجدد و ثبت پته در دفتر درب خروج و ثبت رديف مربوطه در ظهر پته و امضاء و ممهور نمودن آن به مهر درب خروج، بسته به صاحب آن تحويل و از گمرك ترخيص مي شوند.

 

 

 


 

 

 
انواع مرسولات پستي
1-     مراسلات.
2-    امانات.
مراسلات پستي
مراسلات پستي عبارت است از نامه، كارت پستي، مطبوعات، بسته هاي كوچك، نمونه هاي تجاري، نوار و صفحه پر شده و همانند آن و مطبوعات برجسته مخصوص نابينايان.
واردات از طريق پست
طبق ماده 39 آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات از طريق پست مي توان كالاهائي را كه ورود آنها شرعاً يا قانوناً ممنوع نباشد و جنبه تجاري پيدا نكند تا 50 دلار بنام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات وارد و ترخيص كرد. در صورتي كه ورود كالا از اين طريق به صورت يك جريات تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند، وزارت بازرگاني مي تواند وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد. ورود كالاهاي موضوع ماده 38 آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات (بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان پذير مي باشد.
كالاهاي وارده به گمرك امانات پستي
كالاهاي وارده به گمرك امانات پستي به سه منظور وارد مي گردد:
الف) هديه و سوغات.
ب) كالاهاي مسافري.
ج) كالاهاي نمونه و تجاري كه توسط پست وارد مي شود.
الف: به صورت هديه و سوغات براي اشخاص حقيقي، در حال حاضر طبق ماده 39 آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات سال 1379 براي هر نفر تا مبلغ 50 دلار به شرط نداشتن جنبه تجاري و منع شرعي و قانوني با معافيت از پرداخت حقوق ورودي و عوارض مربوطه قابل ترخيص است.
ب: به صورت لوازم و كالاهاي مسافري، كه مقررات مربوط در بخش مسافري اين كتاب بيان شده است.
ج: به صورت نمونه كالا براي واحدهاي توليدي تحقيقاتي و آموزشي و كالاي تجاري همچنين كاتالوگ و بروشور و غيره ... كه بر اساس مقررات مربوط ترخيص مي شود.
نحوه ارزيابي و ترخيص كالاهاي وارده به گمرك امانات پستي (ارزيابي غيابي)
1-   بسته هاي وارده ابتدا در بخش غيابي بدون حضور صاحب بسته در حضور نماينده پست مورد ارزيابي قرار مي گيرند كه با در نظر گرفتن نوع كالا و غير مستعمل بودن آن (در مورد البسه) و نداشتن منع شرع و قانوني و غير تجاري بودن تا مبلغ 50 دلار بنام هر فرد بدون اخذ حقوق ورودي ترخيص و تحويل نماينده پست مي گردد تا تحويل صاحبان آنها گردد و مازاد بر آن به صورت حضوري ترخيص مي گردد تا تحويل صاحبان آنها گردد و مازاد بر آن به صورت حضوري ترخيص مي گردد.
2- بسته هاي بالاي 50 دلار همچنين تعدادي از بسته هائي كه احتياج به بررسي بيشتر دارد به صورت حضوري با حضور صاحب بسته و در حضور نماينده پست ارزيابي مي گردد. در اين قسمت پس از تعيين ميزان حقوق ورودي و عوارض مربوطه و پرداخت آن پته صادره تحويل صاحب كالا مي گردد كه به موجب آن بسته خود را تحويل گرفته و از گمرك ترخيص نمايد.
 
 
نكته:
هر گونه كسري و خسارت در بسته ها و محتويات آنها و عدم تحويل به موقع به صاحب بسته به عهده شركت پست كه آورنده و نگهدارنده بسته است، مي باشد و در اين زمينه گمرك مسئوليتي ندارد.
نحوه ترخيص بسته ها (حضوري)
براي صاحب بسته كه قبلاً از طريق شركت پست دعوتنامه ارسال شده است شخصاً با داشتن كارت شناسائي به گمرك مراجعه مي نمايد، افرادي كه به عنوان نماينده صاحب بسته براي ترخيص مراجعه مي نمايند مي بايست داراي وكالتنامه رسمي يا معرفي نامه از طرف صاحب بسته باشند و به شرح زير براي ترخيص بسته اقدام كنند.
1-     اخذ شماره نوبت از گمرك.
2- مراجعه به قسمت احراز هويت پست (در اين قسمت پس از احراز هويت، صاحب بسته يا نماينده وي، شماره نوبت اخذ شده از گمرك در ظهر اعلاميه پستي نامبرده منعكس و بسته از انبار براي ارزيابي به قسمت ثبت دفتر انبار تحويل مي گردد).
3-   ثبت شماره اعلاميه پستي و شماره نوبت اخذ شده در دفتر انبار.
4-    تحويل اعلاميه پستي به كارشناسان بخش تجاري و غير تجاري گمرك جهت تعيين ارزياب
5-    بيرون آوردن بسته از انبار و تحويل به ارزياب مربوطه جهت ارزيابي.
6- ارزيابي بسته ها با توجه به الويت شماره نوبت اخذ شده در حضور نماينده پست صاحب كالا يا نماينده قانوني او شروع مي شود و ميزان معافيت و حقوق ورودي مربوطه تعيين مي گردد.
همچنين بايد توجه داشت مجوز ترخيص كالاهايي كه به موجب جدول مقررات صادرات و واردات به عهده سازمان يا وزارتخانه خاصي است، كسب گردد. بعضي از نمايندگان سازمانها يا وزارتخانه هاي مذكور در گمرك مستقر نمي باشند.
بنابراين براي آن دسته از كالاهايي كه نياز به كسب نظر سازمان خاصي داردقبض نگهداري صادر مي گردد تا پس از اخذ مجوزهاي لازم ترخيص گرد.
7-    صدور مجوز از سوي سازمانهاي مرتبط:
— نماينده اداره ارتباطات راديوئي درباره: راديو، تلفنهاي بي سيم، تلفن همراه (موبايل)، بردهاي الكترونيكي، IC (آي سي)، دزدگير، آيفون تصويري، كنترل دستگاههاي راديوئي، تلويزيوني و ماشينهاي اسباب بازي كنترل از راه دور و غيره.
— نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره كتب، نشريات، مجلات، كاتالوگ، بروشور، روزنامه و بعضي مدلهاي گيتار و ارگ، نوار ويدئو، نوار كاست، ديسكتهاي موسيقي، فلاپي ديسكتها و غيره.
— نماينده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (معاونت امور دارائي در ارتباط با داروها، سموم و حشره كشهاي خانگي و مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي) و ( معاونت تجهيزات پزشكي در ارتباط با لوازم و تجهيزات پزشكي).
— نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري درباره كتب علمي و آموزشي و غيره.
— نماينده قرنطينه نباتي درباره بذر گل، نهال، كود، سموم دفع آفات نباتي.
— نماينده سازمان انرژي اتمي ايران درباره مايكروويو (غذا گرم كن) و كليه دستگاههاي پرتو زا و مواد تشعشع زا و غيره.
— نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در رابطه با كالاهاي تحت نظر از جمله فشفشه، ترقه، طپانچه، اسلحه و مهمات و غيره.
— نماينده مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي درباره كالاهاي مشمول استاندارد اجباري و تعيين نوع كالاي شيميائي و غيره از نظر نوع مواد متشكله.
8-   امضاي اعلاميه پستي توسط ارزياب و كارشناس مربوطه.
9-    مراجعه به بانك جهت پرداخت مبلغ تعيين شده بابت حقوق و عوارض گمركي.
10- مراجعه به ارزياب جهت صدور و امضاء پته گمركي.
11- مراجعه به صندوق گمرك و ممهور نمودن پته گمركي.
12- مراجعه به قسمت دفتر كل انبارها.
13- مراجعه به پست جهت پرداخت وجهي كه بعنوان عوارض پست دريافت مي دارند.
14- مراجعه به دفتر خروج پست (ثبت رديف اعلاميه پستي و شماره پته مربوطه و امضاي صاحب كالا)
15- تحويل بسته از پست.
16- مراجعه به درب خروج گمرك، در اين قسمت ضمن ارزيابي اجمالي مجدد و ثبت پته در دفتر درب خروج و ثبت رديف مربوطه در ظهر پته و امضاء و ممهور نمودن آن به مهر درب خروج، بسته به صاحب آن تحويل و از گمرك ترخيص مي شوند.
 
 

نحوه ترخيص بسته هاي تجاري

 

 

ارزيابي بسته هاي واحدهاي توليدي، آموزشي و تحقيقاتي جدا از بخش غير تجاري انجام مي پذيرد كه اين امر باعث تسريع در روند ترخيص كالاهاي وارده به گمرك مي باشد كه مراسلات زير 1000 دلار با پته و بالاي 1000 دلار با تنظيم اظهار نامه از سوي صاحب كالا انجام مي پذيرد و براي اين كار تصوير كارت بازرگاني، پروانه بهره برداري و پروانه توليدي ضميمه اعلاميه پستي مربوطه مي شود.

مناطق خاص داراي تخفيف سود بازرگاني:

-    برخي از مناطق از جمله بوشهر، خرمشهر، چابهار و ... داراي تخفيف سود بازرگاني كالاهاي وارداتي (به غير از اقلام مستثني شده) مي گردند كه سرمايه گذاران خارجي مي توانند برخي از اقلام و مواد اوليه واحدهاي توليدي را از گمركات اين مناطق دارد و از تخفيف مورد نظر استفاده نمايند.

الف: از جمله مهمترين شروط استفاده از تخفيف مي توان به:

-    حمل كالا از مبداء (به غير از كشورهاي حاشيه خليج فارس) كالاهاي خريداري شده از كشورهاي موصوف به جهت ايفاء نقش واسطه در تجارت خارجي امكان استفاده از تخفيف را ندارد.

-        جزء كالاهاي مستثني اعلام شده نباشد.

-        ليست كالاهاي مستثني به گمركات مورد اشاره اعلام گرديده است.

 

 

 

معافيت ماده واحده ماشين آلات و تجهيزات خط توليد:

بر اساس مفاد ماده واحده موصوف ماشين آلات و تجهيزات خط توليد پس از ارائه مدارك مورد نظر بخش صنعت وزارت نفت، معدن و بازرگاني و صدور مجوز معافيت ماده واحدة وارد كنندگان مي بايست به گمركات اجرايي مورد نظر مراجعه و با ارائه ساير مدارك واردات قطعي (پيش گفت) نسبت به تنظيم اظهار نامه وارداتي بدون پرداخت حقوق ورودي اقدام نمايند.

-        ماليات ارزش افزوده و عوارض اينگونه كالاها با ارائه گواهي چك امكان پذير مي باشد.

تعرفه ترجيحي كالاها از برخي از كشورها:

الف- فهرست كشورهاي داراي تعرفه ترجيحي با ايران عبارتند از كشورهاي تركيه، ازبكستان، پاكستان، تونس، سوريه، كوبا، بوسني هرزگوين، قرقيزستان ، ونزوئلا.

-        جهت كسب اطلاعات بيشتر به ضميمه شماره شش كتاب مقررات صادرات و واردات سال 90 مراجعه كرد.

ب- از جمله مهمترين شروط واردات كالاهاي تعرفه ترجيحي عبارتند از:

- حمل از كشور مبداء.

- تأييد گواهي مبداء كالاي وارداتي به تأييد كنسولگري جمهوري اسلامي در كشور مورد نظر (مبداء حمل).