لیست دبیرستان های موجود در وین اتریش

2015-08-14 17:26

Übersicht über die öffentlichen und privaten AHS in Wien

لیست دبیرستان های موجود در وین اتریش

 

 

 

 

 منطقه یک

1. Bezirk


 

منطقه دو

2. Bezirk


 

 

منطقه سه

 

3. Bezirk

 


 

 منطقه 4

4. Bezirk


 

 منطقه 5

5. Bezirk


 

 منطقه 6

6. Bezirk


 

 منطقه 7

7. Bezirk


 

 منطقه 8

8. Bezirk


 

 منطقه 9

9. Bezirk


 

 منطقه 10

10. Bezirk


 

منطقه   11

11. Bezirk


 

 منطقه12

12. Bezirk


 

 منطقه 13

13. Bezirk


 

منطقه 14 

14. Bezirk


 

 منطقه 15

15. Bezirk


 

 منطقه 16

16. Bezirk


 

 منطقه 17

17. Bezirk


 

 منطقه 18

18. Bezirk


 

 منطقه 19

19. Bezirk


 

 منطقه 20

20. Bezirk


 

 منطقه 21

21. Bezirk


 

 منطقه 22

22. Bezirk


 

 منطقه 23

23. Bezirk