لیست کشورهایی که برای مسافرت با پاس اتریشی ویزا نمیخواهد

2016-02-14 11:32

لیست کشورهایی که برای مسافرت با پاس اتریشی ویزا نمیخواهد

کشورهای اروپایی و جزو شینگن ویزا نمیخواهد  و حدود 171 کشور دیگر میشود با پاس اتریش بدون ویزا سفر کرد 
برای آمریکا تا چند مدت پیش ویزا نمی خاست . اما جدیدا" به خاطر ریسک ورود تروریست به آمریکا ویزا لازم است
 
 
 
 
 

شرایط داشتن پاس اتریشی