حقوق دریافتی پناهندگی در اتریش

2016-02-25 17:22

حقوق دریافتی پناهندگی در اتریش

 

پناهجویانی که در کمپ زندگی میکنند و مکانی برای زندگی و خوراک برای خوردن دارند فقط ماهی 50 یورو پول تو جیبی دریافت میکنند

اما افرادی که بصورت آزاد زندگی میکنند به هر نفر 120 یورو برای مسکن میدهند . البته اگر فامیلی باشند 240 یورو برای همه اعضای خانواده

برای خوراک هم نفری 210 یورو  ماهانه میدهند

برای هر فرزند هم 150 یورو 

سالانه 150 یورو هم پول لباس میدهند

برای کمک مدرسه 200 یورو سالانه

 

 

 

 

حقوق دریافتی برای افرادی که پناهندگی آنها قبول شده است