دیواری در اتریش که در برابر سیل مقاومت کرد

2016-04-12 11:57

 دیواری در اتریش که در برابر سیل مقاومت کرد 

 

در سال 2013 بارش باران های زیاد باعث شد که در چند شهر در اتریش سیل جاری شود 
در شهر Grein دیواری جلو رود بود که جلوی آمدن آب به شهر را میگرفت و باعث تعجب همگان شده بود