دکتر گوش و حلق و بینی

2015-06-18 22:42

دکتر گوش و حلق و بینی

 

 

 

 

دکترساسان احمدی

Dr. Ahmadi Sassan

Telefon: 01 405 74 23

Wien 1160

Friedmanngasse 4/5

 

پروفسور جعفر ساسان حمزوی

Univ. Prof. Dr. Sasan Hamzavi