اردوگاه پناهندگان در آلمان

2015-07-07 15:46

 

اردوگاه پناهندگان در آلمان

علیرضا یکی از مخاطبان بی بی سی فارسی این عکس ها را از یکی از کمپ های پناهندگان در آلمان که خودش در آنجا بوده برای ما ارسال کرده است. در توضیحاتش نوشته: " این عکس ها را در اختیار شما قرار میدهم تا شاید دولت جدید ببیند و راهی را باز کند برای بازگشت همه ایرانیان به کشور . چون میدانم که خیلی ها اگر شرایط مهیا بشود و به محض ورود با زندان و تهدید مواجه نشوند حاضرند که برگردند این وضع در شان ایرانی نیست."

 

پناهندگی در اتریش

زندگی در کمپ پناهندگی اتریش

  

--------------