اقدامات بعد از ورود یک دانشجو به اتریش

2015-07-10 18:08

بعد از ورود به کشور اتریش دقیقا چه کارهایی را باید انجام دهم؟

Meldezettel

. اولین اقدام بعد از وارد شدن به کشور اتریش معرفی کردن خود به شهرداری منطقه است

. باز کردن حساب بانکی دانشجویی در یکی از شعب بانکهای مختلف اتریش است

 و بیمه کردن خود در اتریش

.سومین اقدام ثبت نام در دانشگاه است

.اقدام بعدی گرفتن کارت اقامت یکساله

Magistrat ma35

dresdner straße 93
Wien 1200 
 
 

برای دریافت ملده ستل با برگه ای که از صاحبخانه میگیرید به اداره ماگستراد  منطقه میروید و ملده ستل دریافت میکنید. این ملده ستل یک مدرک بسیار مهم در اتریش است

بیمه کردن خود و داشتن یک حساب بانکی از اقدامات بعدی شماست

ثبت نام خود در دانشگاه با مدارکی دارید مثل پذیرش و غیره

مرحله بعدی  گرفتن کارت اقامت 

 

 

 

  اداره ثبت نامmagistrat

 

ترانسپورت از فرودگاه اتریش به مرکز شهر

بیمه دانشجویی

نمونه برگه صاحبخانه برای ثبت نام ملده ستل
 

هزینه زندگی در اتریش

شرایط اقامت دانشجو در اتریش