اداره ماگیستراد در اتریش magistrat österreich

2016-04-18 15:24

 

اداره ماگیستراد در اتریش  

 magistrat österreich

 

 

در این اداره که قسمت های مختلف هم دارد . برای کارهایی مثل گرفتن شناسنامه و پاسپورت و اعلام  محل زندگی در اتریش است  که در اینجا ملده شدن  نامیده میشود و برگه ای که به شما میدهند را ملده ستل مینامند

meldezettel

در هر منطقه یک ادراه ماگیستراد وجود دارد که کارهای اداری همان منطقه را انجام میدهد