چهارشنبه سوری به سبک اتریشی

2016-03-03 15:37

Funken  Am Himmel

چهارشنبه سوری به سبک اتریشی

در ایران رسم است که آخرین روز چهارشنبه سال ،  قبل از آغاز بهار مراسم آتش درست کردن و از روی آن پریدن است 
اما مراسم های شبیه به این هم در بسیاری از کشورها داریم که با اسمهای مختلف و شکلهای گوناگون انجام میشود و از زمستان خداحافظی می کنند و به استقبال بهار میروند 
در اتریش هم هر ساله مراسمی برگزار میشود که در آن یک برج از چوب و هیزم درست میکنند که بعضی تا بیست متر ارتفاع دارد و بعد آن را آتش میزنند و در کنار آن به رقص و پایکوبی و خوردن و نوشیدن می پردازند
 
 
 
 
 
 

  برای رفتن میتوانید از ترن  یو 4 استفاده کنید و بعد از ایستگاه آخر با اتوبوس سی و هشت آ به مقصد برسید 

U4 ---- BUS  38 A