پزشکان ایرانی در اتریش persische arzt in wien

2015-06-18 18:15

پزشکان ایرانی در اتریش

 

 

                               پزشکان ایرانی در وین

 

 

          

         

 

          

 

 

 

 

 

 

 

دکتر چشم

 

متخصص قلب در اتریش       دکتر اعصاب در اتریش             متخصص کلیه و مجاری ادرار

 

دکتر ارتوپد در اتریش         دکتر جراح در اتریش           دکتر داخلی در اتریش         

 

دکتر روانپزشک دراتریش      دکتر زنان و زایمان      دکتر گوش و حلق و بینی    

 

دکتر پوست در اتریش           رایدولوژی در اتریش               

 

 دکتر دندانپزشک در اتریش       دکتر عمومی در اتریش