Date: 2019-02-06

By: ahmadmonerhamnawa

Subject: شکایت ازیکی از ادمین صفحه

مگر صفحه شما برای اظهار نظر ازاد نیست، چرا پس بدون کدام دلیل به خاطر یک اظهار نظر منطقی او هم در سطح یک گلایه باید بلاکم کنید،من چقدر دوستانم را به صفحه شما اشنا ساختم که تعدادشان را حدس هم زده نمی تونید

New comment